نویسنده = شاه آبادی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. کارایی سنجش علمی بر اساس شاخص مقاله، در نظام آموزش فنی-مهندسی ایران

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 75-101

صادق جلالی؛ مرتضی مجرد؛ حسین معماریان؛ محمود شاه آبادی