نویسنده = احمدی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شایستگیهای محوری در آموزش مهندسی فناوری اطلاعات از دیدگاه اعضای هیئت علمی و کارفرمایان

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 19-36

سعید احمدی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ زهره سعادتمند