نویسنده = رفیع پور، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفی نقش بازتاب در حل مسئلۀ ریاضی دانشجویان مهندسی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1396، صفحه 51-70

فریبا فیروزیان؛ محمدرضا فدایی؛ ابوالفضل رفیع پور