دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، بهار 1398، صفحه 1-127 
1. تحلیلی بر گسترش آموزش عالی در مهندسی در طول برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه

صفحه 1-24

ابراهیم شیرانی؛ حسن ظهور؛ محمود یعقوبی؛ سعید امیرزاده؛ شبنم تشکری