دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، تابستان 1399، صفحه 1-150 
2. بررسی علل بی‌انگیزگی دانشجویان مهندسی

صفحه 21-37

حسین معماریان؛ آزاده معماریان؛ عماد محصل افشار