دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1394، صفحه 1-155 
3. مفاهیم فیزیک از دیدگاه دانشمندان ایرانی قدیم

صفحه 35-58

محمد اخوان؛ عبدالحسن بصیره؛ سینا شیبانی؛ اسفندیار معتمدی


6. بررسی نظام های رتبه بندی دانشگاهها: یک رویکرد انتقادی

صفحه 95-132

محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی