دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، تابستان 1394، صفحه 1-139 
3. توسعه رشته سلامت، ایمنی و محیط زیست با نگاه به بخش بالادستی نفت

صفحه 39-55

محمدامین دانشفر؛ مهدی ارجمند؛ ابوطالب قدمی جدول قدم