دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 1-151 
2. آئین نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسی در ایران

صفحه 23-55

مهران رحمانی سامانی؛ جواد مجروحی سردرود