دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1391، صفحه 1-163 
2. استانداردهای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران: رویکردی جهانی

صفحه 21-42

حسین مطهری نژاد؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ محمود یعقوبی