دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، زمستان 1391، صفحه 1-149 
7. تبیین ماهیت و ضرورت درک عامه از علم

صفحه 117-132

زهرا اجاق؛ محمد مهدی شیخ جباری؛ منصور وصالی؛ مهدی زارع؛ آرزو درستیان