دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، زمستان 1395، صفحه 1-163 
5. رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس برون دادهای علمی موضوعات مهندسی

صفحه 95-118

محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمدصالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی