دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 1-119