دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 1-91