دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 1-106 
4. آموزش و پژوهش مهندسی شیمی

صفحه 15-27

ابراهیم واشقانی فراهانی


6. CFD ابزاری جدید برای آموزش و پژوهش در مهندسی شیمی

صفحه 45-53

بهرام دبیر؛ فرامرز هرمزی؛ سید مهدی علایی