دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 1-102 
5. مقایسه ویژگی های دوره های دکترای مهندسی در دیگر کشورها

صفحه 37-50

محمود یعقوبی؛ قدرت الله کرمی؛ منصور طاهری؛ شمسی راحمی