دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1380، صفحه 1-79 
3. ساختار پایه ای برای دانشگاه مجازی

صفحه 1-25

کامران زمانی فر؛ سعید نوروزیان؛ علی شریفی سده