دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1381، صفحه 1-88 
3. مهندس و مهندسی

صفحه 1-17

جلال حجازی دهاقانی


7. درباره ارتباط فلسفه با آموزش مهندسی

صفحه 81-88

ضیاءالدین تابعی؛ محمود یعقوبی