دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 1-86 
4. طراحی برنامه آموزشی برای دور ه کارشناسی مهندسی محیط زیست در کشور

صفحه 17-27

جلال الدین شایگان؛ منصور طاهری؛ مصطفی سهراب پور؛ آرمین حسن زاده