دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 1-88 
7. بررسی نظام آموزشی

صفحه 65-70

محمد ابراهیم جناتی


8. آموزش رشته های نوین مهندسی شیمی(مهندس تبدیل گاز طبیعی)

صفحه 71-82

طاهره کاغذ چی؛ مرتضی سهرابی؛ منصوره سلیمانی