دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 1-126 
3. آموزش آزمایشگاه سیستم های کنترل مبتنی بر شبه اینترنت

صفحه 9-27

سامان عرفا(مترجم)N.Swamy؛ سامان عرفا(مترجم)O.Kuljaca


4. توسعه تحصیلات سنتی و راه دور با استفاده از فناوری اطلاعات

صفحه 29-42

رضا بابایی(مترجم)H.Bouzekri؛ رضا بابایی( مترجم)H.A.Latchman