دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 1-123 
3. اخلاق در حرفه مهندسی، درسی برای دانشجویان مهندسی

صفحه 9-22

محمود یعقوبی؛ مهدی بهادری نژاد؛ کیان عزیزیان