دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 1-136 
5. ویژگی های اجتماعی مهندسان در صنعت

صفحه 45-57

محمود یعقوبی؛ مهدی بهادری نژاد؛ کیان عزیزیان