دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 1-125 
6. آموزش مهندسی زیستی

صفحه 49-57

علیرضا منصوریان؛ فاطمه حیدریان نائینی


7. ارزیابی اشتغال زنان در رشته های فنی و مهندسی

صفحه 59-74

طاهره کاغذچی؛ گلناز کامرانی؛ منصوره سلیمانی


8. فرار مغزها(تاریخچه)

صفحه 75-90

محمد حسین میر باقری؛ سمیرا سید میرزا؛ پرویز دوامی