دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 1-124 
4. بررسی مقایسه ای دروس پایه مهندسی شیمی

صفحه 17-28

فتح الله فرهادی؛ حسین تقدیسیان؛ سعید میناپور