دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 1-196