دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز 1392، صفحه 1-138