دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، بهار 1396 
7. «ریزسیالش» حوزه‌ای نوظهور در مهندسی شیمی

صفحه 139-168

اردلان گنجی زاده؛ سید نظام الدین اشرفی زاده