دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، زمستان 1396، صفحه 1-161 
1. ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران

صفحه 1-28

سید حسین موسوی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ مقصود فراستخواه؛ جعفر توفیقی