دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 1-193 
3. زیست‌ فناوری و مهندسی شیمی

صفحه 1-15

نظام الدین اشرفی زاده؛ سارا نیک بخش؛ زهره علوی