دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1385، صفحه 1-169 
1. بررسی منابع مهندسی عمران در ایران

صفحه 1-39

ابوالحسن وفایی؛ علی کاوه؛ مجید صادق آذر