دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 1-187 
1. فرار مغزها (علل و انگیزه‌ها)

صفحه 1-23

محمد حسین میر باقری؛ پرویز دوامی


3. توسعه علمی و فناوری در زمینه علوم مهندسی در ایران و مقایسه آن با چند کشور جهان

صفحه 57-94

محمود یعقوبی؛ سعید سهراب پور؛ محمد رضا اسلامی؛ محمد مهدی غفاری


4. ارائه مدل کاربردی آموزش مؤثر ایمنی در صنایع ایران

صفحه 95-111

روزبه قوسی؛ مریم خواجه افضلی؛ بابک ابراهیمی