دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 1-187