دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 1-203 
3. اولین آزمایشگاه مجازی و از راه دور ایران برای مهندسان کنترل: طراحی و اجرا

صفحه 57-76

علی اکبر صفوی؛ صبا صالحی؛ مهسا معتمدی؛ احسان کیخا؛ سید وحید نقوی؛ حسین غفاری