دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 1-193 
2. درباره تجدید ساختار آموزش مهندسی برق در کشور

صفحه 29-40

پرویز جبه دار مارالانی؛ بابک نجار اعرابی


3. کنترل و نظارت زمان حقیقی از طریق شبکه به کمک LabVIEW و MATLAB

صفحه 41-71

سید علی اکبر صفوی؛ مجتبی مستعلی؛ احسان کیخا


4. بررسی نظام علمی و پژوهشی کشور

صفحه 73-88

بابک توسلی؛ پرویز جبه دار مارالانی