دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1387، صفحه 1-193 
5. ارزیابی عملکرد بخش آموزش عالی در سال 1385: فرایند، نتایج و دستاوردها

صفحه 75-111

فرانک مختاریان؛ کورش پرند؛ عبدالرسول پور عباس؛ رضا محمدی


7. جام هوشمند از فناوریهای قدیمه ایران

صفحه 133-142

یوسف یاسی؛ ریحانه گلزاری؛ ستاره اصفهانی