دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1388، صفحه 1-181 
6. بررسی نقش ارزشیابی در آموزش معماری

صفحه 113-134

صالح محمدی بلبان آباد؛ سید محسن ایرانمنش؛ محمد رضا بمانیان


7. طراحی و ساخت ترازوی حکمت؛ ترازویی مکانیکی مربوط به سده پنجم

صفحه 135-151

یوسف یاسی؛ جمشید ایلانلو؛ مرجان پدیدار؛ مریم میرزایی؛ مهسا سید عبداللهی