دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 1-179 
4. ارزیابی استراتژیهای ملی پژوهش و تولید علم در گروه فنی ـ مهندسی*

صفحه 81-105

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی


5. طراحی ، ساخت و مقایسه آزمایشگاهی دو سیستم تأمین دایمی آب یک مخزن از قرن سوم هجری

صفحه 107-119

یوسف یاسی؛ حسین صالحی؛ ندا یوسفی؛ زهرا حاجی آقا؛ عاطفه بغدادی