دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1388، صفحه 1-173 
6. برنامه درسی مغفول در آموزش مهندسی

صفحه 81-98

محمد رضا مدنی فر؛ نرگس سجادیه