دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 1-161 
2. مهندسی چیست و یک مهندس کیست

صفحه 35-55

پرویز دوامی؛ مریم خدا بخش پیر کلانی


4. نوآوری و دانشگاه

صفحه 69-89

محسن بهرامی؛ نادر منتظرین؛ مجتبی مهرجویی؛ مسعود نیکخو؛ مهکامه طاعتی