دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 1-133