دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1389، صفحه 1-151