دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 1-125 
5. رتبه بندیها و ویژگیهای دانشگاههای برتر جهانی

صفحه 87-101

حمید رضا آراسته؛ سید طاهر فاضلی ماسوله