دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 1-165 
7. بررسی وضعیت مواد نو و کاربردهای آن در ایران و چند کشور جهان

صفحه 131-151

محمود شاکری؛ سروش صادق نژاد لیموئی؛ حمید شهسواری علویجه