دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، تابستان 1397، صفحه 1-107