دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، پاییز 1393، صفحه 1-135