شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

پس از تصویب شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ریاست محترم هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی، جناب آقای دکتر فرجی دانا،  نشستی با جمعی از اعضاء هیات علمی آن دانشگاه ترتیب داده و در آن نشست، ضمن معرفی فعالیت های انجمن، مطالبی در خصوص لزوم پرداختن به مقوله آموزش مهندسی ایراد نموده اند. با عطف توجه به تصویب شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه شیراز از مدتها قبل،  به نظر می رسد چنین نشستی با اساتید دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز می تواند نقطه عطفی برای بازخوانی فعالیتها و ایجاد تحرک مضاعف در اعضاء ارزیابی گردد. چنانچه حضرت عالی و سایر عزیزان فعال انجمن صلاح بدانند، از ریاست محترم هیات مدیره انجمن آموزش مهندسی برای برگزاری چنین نشستی برای شروع سال تحصیلی دعوت به عمل اید.

http://www.isee.ir/Images/Icon/bullet_news.gif نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 97/4/23 

به منظور آشنایی بیشتر اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با انجمن آموزش مهندسی ایران و همچنین ایجاد شاخه انجمن در آن دانشگاه، نشستی با حضور دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن و دکتر علی اشرفی زاده معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (نایب رئیس انجمن آموزش مهندسی ایران) و 30 نفر از اعضای محترم هیأت علمی آن دانشگاه در روز شنبه مورخ 23 تیرماه در سالن شورای دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، برگزار شد.

 دراین نشست دکتر فرجی دانا ضمن معرفی فعالیت های انجمن، مطالبی در خصوص لزوم پرداختن به مقوله آموزش مهندسی ارائه دادند. ایشان همچنین به اهمیت موضوع مطالبه گری کیفیت از سوی جامعه و نیز انجام کارداوطلبانه تأکید فرمودند. در ادامه نیز بحث و تبادل نظر میان شرکت کنندگان در خصوص مسائل آموزش مهندسی صورت گرفت. در انتها، اعضای حاضر درجلسه ضمن امضای صورتجلسه درخواست تشکیل شاخه در آن دانشگاه، اعضای شورای شاخه را نیز به شرح زیر انتخاب کردند:

دکتر محمود احمدیان عطاری (رئیس)

دکتر محسن سلطانپور (نایب رئیس)

دکتر اصغر اکبری ازیرانی (دبیر)

دکتر افسانه مجری (خزانه دار)