ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران (IICEE) کنفرانسی است که هر دو سال یک بار با هدف ارائه نوآوری های پژوهشی در زمینه آموزش مهندسی برگزار می شود. IICEE 2019  با موضوع اصلی "گذر از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی" ششمین همایش در این زمینه بوده که دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر به میزبانی آن در سال 1398 است.