انتشار ویژه نامه انجمن آموزش مهندسی ایران

ویژه نامه شماره 1 ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش مهندسی ایران منتشر شد.

 

خلاصه خبر