بررسی میزان آگاهی اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی گروه‌های فنی و مهندسی دانشگاههای اصفهان و صنعتی اصفهان از مؤلفه‌های اساسی نوآوری برنامه‌ریزی درسی و میزان کاربست آنها

محمدرضا نیلی؛ ستاره موسوی؛ احمدرضا نصر؛ محمد مسعود

دوره 16، شماره 64، اسفند 1393، صفحه 59-88

https://doi.org/10.22047/ijee.2015.7960