ارزیابی اثربخشی آموزشهای سازمانی برای اجرای مدیریت پروژه در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر چهارحوزه: مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی

اباصلت خراسانی؛ سعید صفایی موحد؛ رحمان علی پور

دوره 17، شماره 66، شهریور 1394، صفحه 93-118

https://doi.org/10.22047/ijee.2015.9659